"Багшийн мэдээлэл харилцаа холбооны технологийн цогц чадамжийн стандарт" хэлэлцүүлэг, зөвлөлдөх уулзалт нь 2018 оны 11 дүгээр сарын 29-30-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдаж байна.

МХЕГ-ын 1800-1286 дугаарт 10-р сарын 29-өөс 11-р сарын 16-ны хооронд нийт 98 иргэн ханджээ. Иргэдийн дийлэнх нь буюу 71 нь "Бүтээгдэхүүн шинжилгээнд хамруулах, хилээр бараа бүтээгдэхүүн гаргахад бүрдүүлэх бичиг баримт ...

Мировой спрос на такие ресурсы, как нефть, уголь, природный газ, вода, железная руда и медь постоянно растет, что обусловлено ростом населения и повышением покупательной способности.

Багшийн журнал хөтөлсөн бүртгэлээ "Журнал хэвлэх" модулийн тусламжтайгаар хянах, хэвлэх боломжтой.